Informaţii personale

 

Nume / Prenume

POPESCU STEFAN VIOREL

Telefon

0251.522.979

:

 

Fax

0251.523.835

E-mail

   icsitpml@rdslink.ro

 

 

Naţionalitate

român

 

 

Data naşterii

11.04.1956

 

 

Sex

masculin

 

 

Locul de muncă

SC ICSITPML SA Craiova

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

Aprilie 2009 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director general
Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Activităţi şi responsabilităţi principale

 1. realizează procesul managerial prin respectarea legalităţii existente în proiectare, cercetare-dezvoltare,
 2. asigură realizarea obiectivelor tehnico-economice, administrative şi sociale ale institutului,
 3. decide, coordonează şi controlează activitatea de proiectare din cadrul institutului pentru realizarea în bune condiţii a acesteia precum şi realizarea indicatorilor economico-financiari şi a obiectivelor de performanţă.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Proiectare şi cercetare-dezvoltare pentru minele si carierele din bazinul minier al Olteniei

Locul de muncă

PRIMARIA Craiova

Perioada

Iunie 2008 – aprilie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Director adjunct Administratia Pietelor din Craiova – Primaria Craiova

Activităţi şi responsabilităţi principale

 1. realizează procesul de organizare a activitatii specifice pietelor si targurilor din localitate,
 2. coordoneaza activitatea administrativa a institutiei,
 3. decide, coordonează şi controlează activitatea specifica din cadrul institutiei pentru realizarea în bune condiţii a acesteia.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Primaria Craiova, sectorul piete si targuri

Locul de muncă

SC ICSITPML SA Craiova

Perioada

Octombrie 2007 – iunie 2008

Funcţia sau postul ocupat

Inginer dezvoltare tehnologică gr. I, inginer cercetător ştiinţific gr. II, şef colectiv proiectare, şef colectiv închideri mine, şef colectiv cercetare
Coordonator program CERCETARE
Adjunct şef secţie minieră

Activităţi şi responsabilităţi principale

 1. elaborare lucrări de proiectare în calitate de şef proiect,
 2. întocmire tema program privind lucrarea care urmează a fi negociată, stabilind condiţiile tehnice, si economice necesare executării lucrării,
 3. stabilire sarcini ce revin colaboratorilor pe specialităţi şi a celorlalţi membrii din colectiv,
 4. participare la avizarea internă a lucrării cât şi la validarea lucrării la beneficiar,
 5. urmărirea obţinerii de acorduri şi avize necesare lucrărilor executate,
 6. realizarea unui contact permanent cu beneficiarul, analizând percepţia acestuia asupra calităţii proiectului executat.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Proiectare şi cercetare-dezvoltare pentru minele si carierele din bazinul minier al Olteniei

 

 

Perioada

10.06.2005 – septembrie 2007

Funcţia sau postul ocupat

Director general
Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Activităţi şi responsabilităţi principale

 1. realizează procesul managerial prin respectarea legalităţii existente în proiectare, cercetare-dezvoltare,
 2. asigură realizarea obiectivelor tehnico-economice, administrative şi sociale ale institutului,
 3. decide, coordonează şi controlează activitatea de proiectare din cadrul institutului pentru realizarea în bune condiţii a acesteia precum şi realizarea indicatorilor economico-financiari şi a obiectivelor de performanţă.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Proiectare şi cercetare-dezvoltare pentru minele si carierele din bazinul minier al Olteniei

 

 

Perioada

31.10.1993 – 10.06.2005

Funcţia sau postul ocupat

Inginer dezvoltare tehnologică gr. I, inginer cercetător ştiinţific gr. II, şef colectiv proiectare, şef colectiv închideri mine, şef colectiv cercetare
Coordonator program ORIZONT 2000
Director proiect în cadrul programului MENER
Adjunct şef secţie minieră

Activităţi şi responsabilităţi principale

 1. elaborare lucrări de proiectare în calitate de şef proiect,
 2. întocmire tema program privind lucrarea care urmează a fi negociată, stabilind condiţiile tehnice, si economice necesare executării lucrării,
 3. stabilire sarcini ce revin colaboratorilor pe specialităţi şi a celorlalţi membrii din colectiv,
 4. participare la avizarea internă a lucrării cât şi la validarea lucrării la beneficiar,
 5. urmărirea obţinerii de acorduri şi avize necesare lucrărilor executate,
 6. realizarea unui contact permanent cu beneficiarul, analizând percepţia acestuia asupra calităţii proiectului executat.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Proiectare şi cercetare-dezvoltare pentru minele si carierele din bazinul minier al Olteniei

 

 

Perioada

01.06.1990 – 31.10.1993

Funcţia sau postul ocupat

Inginer cercetător ştiinţific gr. III, şef colectiv cercetare-dezvoltare

Activităţi şi responsabilităţi principale

 1. elaborează lucrări de cercetare în calitate de şef temă de cercetare,
 2. stabilire sarcini ce revin celorlalţi membrii din colectiv,
 3. participare la avizarea internă a lucrării cât şi la cea externă,
 4. urmărirea obţinerii de acorduri şi avize necesare lucrărilor executate,
 5. realizarea unui contact permanent cu beneficiarul, analizând percepţia satisfacerii cerinţelor sale,
 6. diseminarea informaţiei

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare-dezvoltare pentru minele si carierele din bazinul minier al Olteniei

 

 

Perioada

22.12.1986 – 31.05.1990

Funcţia sau postul ocupat

Inginer cercetător ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi principale

 1. participare la elaborarea lucrării de cercetare din cadrul colectivului
 2. respectare dispoziţii, norme legale privind proiectare, utilizarea proiectelor tip şi a părţilor din proiect refolosibil.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare-dezvoltare pentru minele si carierele din bazinul minier al Olteniei

 

 

Locul de muncă

COMBINATUL MINIER MOTRU

Perioada

01.09.1983 – 21.12.1986

Funcţia sau postul ocupat

Inginer stagiar, adjunct şef sector

Activităţi şi responsabilităţi principale

 1. conduce activitatea formaţiei de lucru din subordine,
 2. participă la elaborarea planului de măsuri tehnico-organizatorice al sectorului şi asigură îndeplinirea acestuia,
 3. stabileşte  măsurile necesare, în limita atribuţiilor sale şi potrivit legilor în vigoare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul său de activitate
 4. asigură şi răspunde activitatea de exploatare, întreţinerea şi repararea utilajelor din sectorul pe care-l coordonează,
 5. urmăreşte modul de utilizare a forţei de muncă în mod eficient, ia măsuri pentru respectarea prevederilor legale în acest domeniu,
 6. transmite şefului de sector informaţiile privind desfăşurarea zilnică a activităţii de producţie din subteran,
 7. asigură şi ia măsuri pentru desfăşurarea activităţii muncitorilor în condiţii de siguranţă în subteran.

Numele şi adresa angajatorului

Combinatul Minier Motru, mina Horăşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

inginer minier

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

2006 - 2007

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă master

Disciplinele principale studiate

Ştiinţa Mediului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Universitatea BABEŞ- BOLYAI, Cluj Napoca

 

 

Perioada

Aprilie  2007

Calificarea / diploma obţinută

Atestat expert  ANRM

Disciplinele principale studiate

Lg. Minelor si Instructiuni de aplicare a Legii Minelor

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Agentia Nationala de Resurse Minerale Bucuresti

 

 

Perioada

1978 – 1983

Calificarea / diploma obţinută

Inginer minier – Diplomă de absolvire

Disciplinele principale studiate

 1. Exploatări subterane
 2. Construcţii miniere subterane
 3. Aeraj şi protecţia muncii
 4. Exploatări la zi
 5. Maşini miniere
 6. Transport minier
 7. Electrificări
 8. Geologie
 9.  Prospecţiuni

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Institutul de Mine Petroşani, Facultatea de Mine – Instituţie de învăţământ superior

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Învăţământ tehnic superior

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

Cursuri de atestare în activitatea de inventică şi curs de perfecţionare în elaborarea documentaţiilor de ecologizare şi închidere a minelor pe sistem FIDIC. Participari la conferinte, seminarii, grupuri de lucru.

 

 

Limba maternă

română

 

 

Limba străină cunoscută

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

 

A2

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

A1

Utilizator elementar

 

 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă, atât din activitatea desfăşurată în producţie, în Bazinul Minier Motru, cât şi din activitatea de cercetare-proiectare, unde, în calitate de şef proiect şi şef colectiv, am coordonat documentaţii pentru a căror elaborare sunt necesare colective formate din  specialişti din diverse domenii de activitate. Am continuat să consolidez această experienţă ca angajat în postul de director general. Aptitudini de comunicare,  fiecare din posturile deţinute presupunând o colaborare strânsă, atât la nivel de instituţie, cât şi la nivelul dialogului cu alte instituţii cu competenţe în domeniul minier, precum şi în alte domenii de activitate.

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Experienţă a managementului de proiect şi al echipei. În prezent ocup postul de director general al SC ICSITPML SA Craiova, instituţie care are 108 angajaţi. Experienţa în logistică şi management  am dobândit-o ca urmare a formării profesionale prin specializari si la locul de muncă.

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Două brevete de invenţie, în colaborare, referitor la sistemul de curăţire a ramurii inferioare a benzilor transportoare din subteran, precum şi la sesizarea automată a începutului de rupere a covorului de bandă.

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizare uzuală a calculatorului: Word, Excel, PowerPoint, Internet explorer,  etc.

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Publicarea rezultatelor cercetării şi proiectării în diverse reviste de specialitate.

 

 

Permis de conducere

Categoria B

 

 

Informaţii suplimentare

Referinţe pot fi furnizate la cerere.

 

 

Anexe Lista cu cele mai reprezentative documentaţii şi lucrări elaborate.

 

 

LISTA CU PRINCIPALELE LUCRĂRI DE PROIECTARE, CERCETARE-DEZVOLTARE

1

Cercetări tehnologice privind exploatarea rezervelor de lignit situate sub nivel hidrostatic din  perimetrul minier Negomir.

2

Cercetări privind comportarea in exploatare  a complexului mecanizat de  tipul CMA-2 in condiţiile câmpului minier Negomir.

3

Urmărirea influentei depunerilor de steril asupra lucrărilor miniere subterane si masuri pentru asigurarea desfăşurării normale  a activităţii.

4

Cercetări privind obţinerea de date, parametrii si informaţii necesare pentru definitivarea tehnologiilor adecvate pentru extragerea cărbunelui din abatajele cu front lung la Borod-Borozel .

5

Introducerea si urmărirea comportării in exploatare a complexului mecanizat de tip CMAPL.

6

Posibilitati de adaptare a complexelor mecanizate din fabricaţie curenta pentru a fi folosite la exploatarea stratelor de grosime medie si inclinare de la 12-250.

7

Documentaţie de omologare pentru susţinerea mecanizata de abataj CMA 2C.

8

Stabilirea tehnologiei de exploatare a panoului experimental din perimetrul minier Falticeni-Boroaia sector Leucusesti.

9

Studiu privind posibilităţile de recuperare a complexelor mecanizate din abatajele in avarie aparţinând EM Motru.

10

Exploatarea pilierilor de siguranţa în condiţii  de eficienta economica.

11

Cercetări privind exploatarea complexelor mecanizate de abataj adecvate la mina Jurteana II.

12

Tehnologii si echipamente pentru mecanizarea abatajelor cu front scurt si abatajelor cameră.

13

Soluţii tehnice de menţinere în surpare a galeriilor de pregătire la exploatarea subterana a lignitului.

14

Tehnologii pentru transferul CMA din abatajul in care se extrag rezerva de cărbune într-un nou abataj vecin.

15

Soluţii pentru adaptarea noilor utilaje de tip CMA 2M , CMA 2T, CMA 2S la condiţiile geo-miniere noi.

16

Cercetări privind exploatarea prin subteran a rezervelor de lignit imobilizate sub haldele de steril ale carierelor de lignit din Oltenia.

17

Cercetări in vederea dotării si organizării unui abataj mecanizat complex pentru o producţie zilnica de peste 3000 t/zi. 

18

Adaptarea documentaţiei complexului CMA 2S la condiţiile geo-miniere de la mina Rosiuta II, abatajul 1/1. 

19

Proiect tehnic de exploatare si de urmărire a comportării in exploatare pentru abatajul 1/1 stratul V mina Rosiuta echipat cu complex de tipul CMA 2S. 

20

Agregate frontale pentru exploatarea subterana a lignitului si carbunelui brun in abataje cu front scurt.

21

Cercetări privind exploatarea prin subteran imobilizate sub halde de steril a carierelor de lignit din Oltenia-identificarea rezervelor posibil de exploatat.

22

Cercetări tehnologice privind introducerea in producţie a metodei de exploatare cu surparea rocilor înconjurătoare la sectorul minier Unirea-Viezuroiu. 

23

Studiu pentru reabilitarea lucrărilor miniere de deschidere si pregătire. 

24

Analiza parametrilor de microclimat in vederea imbunatatirii conditiilor de munca în subteran si reducerea factorilor de risc pentru evitarea accidentelor de munca si îmbolnăvirilor profesionale.

25

Organizarea si extinderea unui sistem specific si eficient de pregătire si instruire prin metode si tehnici moderne a tuturor categoriilor profesionale din activitatea miniera subterana.

26

Organizarea si conducerea procesului tehnologic de extracţie subterana a lignitului in condiţii dificile de exploatare.

27

Creşterea gradului de rentabilitate a activităţii miniere prin alternative tehnologice neconvenţionale de valorificare superioara a lignitului.

28

Monitorizarea complexelor de operaţii neproductive din cadrul unei tehnologii de exploatare dotate cu complexe de abataj. 

29

Determinarea în situ a regimului de presiune convergenta in abatajele cu front lung la minele de lignit.

30

Plan tehnologic de încetare a activităţii minei Lupoaia II.

31

P.G.E lucrări miniere de exploatare hidrogeologica a stratului VI mina Lupoaia.

32

Plan tehnologic de conservare/închidere a minei Horasti - raionul 1 si 2.

33

Plan tehnologic de încetare a activităţii  minei Cojmăneşti.

34

Plan tehnologic de încetare a activităţii  minei Husnicioara.

35

Plan tehnologic de încetare a activităţii  minei Mătăsari.

36

Plan tehnologic de încetare a activităţii  minei Dragoteşti.

37

Proiect tehnic de utilizarea combinei RKU 10 împreuna cu susţinerea CMA 2T in condiţiile EM Sălaj

38

Cercetări in vederea stabilirii regimului de presiune miniera in unităţile de exploatare a lignitului in vederea dimensionării susţinerilor mecanizate.

39

Documentaţie tehnica pentru delimitarea si fundamentarea perimetrului de exploatare pentru lignit mina Lupoaia (Prigoroiu) în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

40

Documentaţie tehnica pentru delimitarea si fundamentarea perimetrului de exploatare pentru lignit mina Horăşti în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

41

Documentaţie tehnica pentru delimitarea si fundamentarea perimetrului de exploatare pentru lignit mina Boca în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

42

Studiu de fezabilitate la mina Horasti în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

43

Studiu de fezabilitate la mina Boca în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

44

Studiu de fezabilitate la mina Lupoaia în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

45

Plan de dezvoltare la mina Horasti în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

46

Plan de dezvoltare la mina Lupoaia în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

47

Plan de dezvoltare la mina Boca în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

48

Documentaţie tehnica pentru delimitarea si fundamentarea perimetrului de exploatare pentru lignit mina Zegujani în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

49

Studiu de fezabilitate la mina Zegujani în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

50

Plan de dezvoltare la mina Zegujani în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

51

Documentaţie tehnica pentru delimitarea si fundamentarea perimetrului de exploatare pentru lignit mina Timiseni în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

52

Studiu de fezabilitate la mina Timiseni în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

53

Plan de dezvoltare la mina Timiseni în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

54

Proiect tehnic de închidere a minei Lupoaia II.

55

Proiect tehnic de închidere a minei Husnicioara.

56

Proiect tehnic de închidere a minei Matasari.

57

Proiect tehnic de închidere a minei Cojmanesti.

58

Proiect tehnic de închidere a minei Dragotesti.

59

Proiect tehnic de închidere a minei Lupoaia I.

60

Suitor de aeraj staţie de ventilaţie la mina Tehomir.

61

Deschiderea stratului VI mina Lupoaia cu galeriile I 420, I 421.

62

Deschiderea stratului VI mina Lupoaia cu galeriile I 422, I 424.

63

Plan tehnologic de încetare a activităţii a minei Negomir.

64

Deschiderea stratului X P13, P14 mina Horasti.

65

Plan tehnologic de încetare a activităţii-mina Pinoasa.

66

Stabilirea influentei exploatării subterane asupra suprafeţei si a construcţiilor miniere precum si amenajarea, nivelarea terenurilor din incinta si deasupra abatajelor minei Matasari.

67

Stabilirea influentei exploatării subterane asupra suprafeţei si a construcţiilor miniere precum si amenajarea, nivelarea terenurilor din incinta si deasupra abatajelor minei Cojmanesti.

68

Stabilirea influentei exploatării subterane asupra suprafeţei si a construcţiilor miniere precum si amenajarea, nivelarea terenurilor din incinta si deasupra abatajelor minei Dragotesti.

69

Proiect tehnic mina Cuceşti - Banca Mondiala/2000-2002.

70

Proiect tehnic mina Cerna - Banca Mondiala/2000-2002.

71

Proiect tehnic mina Berbeşti - Banca Mondiala/2000-2002.

72

Proiect tehnic mina Rogojelu - Banca Mondiala/2000-2002.

73

Proiect tehnic mina Lupoaia I - Banca Mondiala/2000-2002.

74

Proiect tehnic mina Rosiuta II Sud - Banca Mondiala/2000-20002.

75

Analiza posibilităţii valorificării a rezervelor din câmpul minier Rosiuta prin microcariera.

76

Recalculare deviz general pentru proiect tehnic Lupoaia II.

77

Recalculare deviz general pentru proiect tehnic Husnicioara.

78

Întocmire memoriu de sinteza si completări solicitate de către consultantul Băncii Mondiale pentru grupul II/2001.

79

Plan înclinat transport materiale si producţie I 500, I 501 mina Boteni.

80

Deschiderea stratului VI mina Horasti.

81

DDE pentru lucrari de deschidere, pregatire si exploatare perimetrul Ciovarnasani-Cazanesti.

82

Studiu de reperimetrare  mina Tehomir.

83

Plan tehnologic de încetare a activităţii minei Lupoita.

84

Plan tehnologic de încetare a activităţii microcarierei Miculesti I +II.

85

Documentaţie tehnica pentru delimitarea si fundamentarea perimetrului de exploatare pentru lignit mina Zegujani în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

86

Studiu de fezabilitate la mina Zegujani in vederea obţinerii licenţei de exploatare.

87

Plan de dezvoltare la mina Horasti în vederea obţinerii licenţei de exploatare.

88

Studiu de fezabilitate la mina Lupoaia. 

89

Studiu de fezabilitate mina Zegujani.

90

Proiect tehnic de haldare interioara cariera Lupoaia.

91

Recalculare deviz general mina Horasti.

92

Proiect tehnic de închidere a minei Leurda.

 

LUCRĂRI PREZENTATE LA SIMPOZIOANE

 1. Tehnologii complex mecanizate pentru abataje de mare complexitate – Simpozionul Internaţional Petroşani, 1998.
 2. Susţineri mecanizate pentru dotarea abatajelor folosind tehnologia cu un pas înapoi în minele bazinului minier Ploieşti, Simpozion naţional Jugur.

 

LUCRĂRI PUBLICATE ÎN REVISTE TEHNICE DE SPECIALITATE

1. Determinarea presiunii de reazem la abatajele dotate cu complexe mecanizate din bazinul minier al Olteniei, Revista Minelor.