RAPORT DE AUTOEVALUARE

2005-2008

 

    1. DATELE DE AUTENTIFICARE ALE UNITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    1.1. Denumirea: S.C. ICSITPML S.A.

    1.2. Statutul juridic*1): Societate comerciala pe actiuni

    1.3. Actul de înfiinţare*2): HG 307/1992

    1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 1591

    1.5. Director general: STEFAN VIOREL POPESCU

    1.6. Adresa: Str.Unirii nr.147 Craiova CP 200330

    1.7. Telefon,: 021/5229795, fax, 0251/523835, pagina web: www.icsitpml.ro, e-mail: icsitpml@rdslink.ro, icsitpml@gmail.com

 

    2. DOMENIUL DE SPECIALITATE

    2.1. Conform clasificării UNESCO*3):

25 STIINTELE PAMANTULUI SI ALE SPATIULUI

2503 Geochimia (2503.02-.04, 2503.09)

2504 Geodezia (2504.02, 2504.03, 2504.05)

2506 Geologia (2506.01-2506.99, 2507.07),

2507 Geofizica (2507.01-2507.99)

2508 Hidrologia (2508.11)

2511 Stiintele solului (pedologia)

2599 Alte specialitati legate de pamant, spatiu sau mediu

22 FIZICA

2205 Mecanica

2210 Chimia fizica (2210.22, 2210.28, 2210.29, 2210.30),

211 Fizica starii solide (2211.01, 2211.03, 2211.04, 2211.05, 2211.06, 2211.15, 2211.16, 2211.17, 2211.18, 2211.19, 2211.22, 2211.23, 2211.24, 2211.28, 2211.29, 2212.01, 2212.04, 2212.05, 2212.06, 2212.10, 2212.13, 2213, 2213.03, 2213.06, 2214.03, 2214.04, 2214.05),

23 CHIMIA

2301 Chimia analitica (2301.01, 2301.03, 2301.05, 2301.06, 2301.07, 2301.08, 2301.10, 2301.11, 2301.12, 2301.20, 2306.02, 2306.03).

 

    2.2. Conform clasificării CAEN ed. 2 si. Ordin nr.337/2007 privind actualizarea clasificarilor activitatilor din economia nationala-emis de Institutul National de Statistica

71.11 Servicii de arhitectura

71.12 Servicii de inginerie si servicii in legatura cu consultanta:

71.12.1 Servicii de inginerie

71.12.11 Servicii de consultanta in inginerie

71.12.12 Servicii de inginerie pentru proiecte de constructii

71.12.13 Servicii de inginerie pentru proiecte de energie

71.12.14 Servicii de ingnerie pentru proiecte de transport

71.12.15 Servicii de ingnerie pentru proiecte de management al deseurilor (de risc sau fara risc)

71.12.16 Servicii de ingnerie pentru proiecte de apa, canalizare si drenaj

71.12.17 Servicii de ingnerie pentru proiecte industriale si de productie

71.12.19 Servicii de ingnerie pentru alte proiecte

71.12.2 Servicii de management al proiectelor pentru lucrari de constructii

71.12.3 Servicii de geologie, geofizica si alte servicii de prospectiune si consultanta in legatura cu acestea

71.12.31 Servicii de consultant in geologie si geofizica

71.12.32 Servicii geofizice

71.12.33 Servicii de explorari si evaluari a mineralelor

71.12.34 Servicii de supraveghere de suprafata

71.12.35 Servicii de intocmire de harti

71.20 Servicii de testari si analize tehnice

71.20.11 Servicii de testare si analiza pentru compozitie si puritate

71.20.12 Servicii de testare si analiza a proprietatilor fizice

71.20.19 Alte servicii de testari si analize

72.19 Servicii de cercetare si dezvoltare experimentala in alte stiinte naturale si inginerie

72.19.1 Servicii de cercetare si dezvoltare experimentala in alte stiinte naturale

72.19.15 Servicii de cercetare si dezvoltare experimentala in stiinta pamanturilor si in legatura cu mediul

72.19.19 Servicii de cercetare si dezvoltare experimentala in alte stiinte naturale

72.19.2 Servicii de cercetare si dezvoltare experimentala in inginerie si tehnologie, cu excepria biotehnologiei

72.19.4 Servicii de cercetare si dezvoltare experimentala in stiintele agricole

 

   3. STAREA UNITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI):

            Activitatea S.C. ICSITPML S.A. Craiova este axata pe cercetare si dezvoltare experimentala,  proiectare, servicii de inginerie si consultanta.

            Domeniul de activitate al S.C. ICSITPML S.A. Craiova cuprinde:

§  cercetare – dezvoltare cu transfer tehnologic pentru refacerea siturilor afectate de activitati industriale;

§  cercetare – dezvoltare cu transfer tehnologic pentru protecţia şi prezervarea mediului;

§  studii geotehnice şi cercetari pentru elaborarea de proiecte lucrări de stabilitate si prevenirea alunecarilor terenurilor şi haldelor de cenusa, zgură, steril sau alte materiale;

§  cercetari pentru conservarea şi închiderea minelor şi carierelor;

§  cercetare – dezvoltare cu transfer tehnologic pentru elaborarea de tehnologii de exploatare minieră în condiţii de protecţie a mediului;

§  cercetare – dezvoltare cu transfer tehnologic de tehnologii şi echipamente tehnologice în industria minieră;

§  proiecte de construcţii sociale, alimentări cu apă şi agent termic;

§  servicii în domeniul cercetării, proiectării de mine şi cariere de lignit, geologie, studii de fezabilitate, proiecte de organizare;

§  efectuarea de studii de fundamentare tehnico-economică, cercetări şi experimentări în unităţi de producţie minieră;

§  proiectarea de fluxuri tehnologice pentru mine şi cariere;

§  participarea la elaborarea standardelor şi regulamentelor naţionale şi internaţionale în domeniul minier;

§  elaborarea lucrărilor de interes naţional;

§  proiecte de construcţii miniere şi utilaje tehnologice: incinte miniere, staţii de preparare, sortare, spaţii de depozitare, turnuri de extracţie, noduri de distribuţie, linii de încărcare în flux continuu;

§  dispecerizare în subteran şi la cariere;

§  elaborarea documentaţiilor de obţinere a licenţelor de exploatare conform Legii Minelor nr.85/2003;

 

Nişa de piaţă vizată este reprezentată de:

 

Piaţa ţintă este formată din:

 

 

    3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora.

Experienţa ştiinţifică şi managerială s-a dobândit în cei peste 40 ani de activitate ea dezvoltându-se permanent în concordanţă cu realitatea tehnico-ştiinţifică, economică şi socială din ţară. Baza materială este compusă din echipamente de nivel naţional fiind într-un proces continuu de modernizare şi dotare, conformă cu cerinţele Uniunii Europene. De asemenea, specialiştii institutului nostru au dobândit, pe parcursul timpului, recunoaştere la nivel naţional şi internaţional prin activitatea depusă.

Specialiştii noştri participă la diferite forme de pregătire profesională, fiind cooptaţi în diverse forme de colaborare profesională la nivel naţional şi internaţional.

Institutul are o colaborare deosebita cu universitati si institute de cercetare din tara si strainatate, cercetatorii din cadrul institutului publica lucrari in reviste si participa la simpozioane interne si internationale.

Pe parcursul anilor s-a desfăşurat o intensă activitate de cercetare, în mod deosebit cercetarea aplicativă, cu rezultate deosebite în activitatea minieră si de mediu. În baza cercetărilor realizate au rezultat o serie de invenţii şi inovaţii conforme cu domeniile ştiinţifice abordate.

În cadrul programului PHARE am realizat alături de Ministerul Industriei şi Resurselor o serie de cercetări ştiinţifice pe proiecte de stabilităţi şi refaceri ecologice a mediului minier.

De asemenea, SC ICSITPML SA Craiova a derulat mai multe multe teme de cercetare pe programul ORIZONT în calitate de coordonator de proiect si în cadrul programului MENER, în calitate de coordonator respectiv de colaborator.

În paralel cu activitatea de cercetare derulată prin programele naţionale de cercetare-dezvoltare a elaborat lucrări în domenii ca tehnici şi tehnologii de exploatare a lignitului, tehnici şi tehnologii de stabilitate a haldelor sterile, redarea şi refacerea mediului afectat de exploatările miniere, revegetalizarea acestuia şi monitorizarea post-închidere a activităţii miniere.

În lunga sa activitate SC ICSITPML SA Craiova a dezvoltat o bogată colaborare internaţională care s-a concretizat în domenii din diverse ţări, după cum urmează:

-       studii finanţate de către Banca Mondială,

-       proiectarea unei exploatări miniere la suprafaţă în Guaiba – Brazilia cu o capacitate de 3000 t/an, cu excavaţii moderne, transport şi tehnologie de descărcare,

-       studii referitoare la proiectarea unei exploatări miniere la suprafaţă în condiţii speciale de sol, cu excavatoare cu palete şi transport cu autobasculante în Kalimandan – Indonezia,

-       proiectarea unei exploatări miniere de cărbune brun în Lubimbi – Zimbabwe,

-       colaborare cu Institutul de Proiectare Minieră din Petroşani pentru deschiderea unui bazin minier în Bailong-China,

-       studii privind deschiderea şi exploatarea unei mine în Elbiştan-Turcia,

-       studii privind capacitatea optimă de excavare în exploatările miniere din România şi Germania,

-       documentaţii tehnice privind benzile transportoare din bazinele miniere din Tinezi, Bogyoka şi Yotogon – Turcia,

-       studii privind cărbunele şi modalităţile de transport în minele din Patna şi Ranchi – India,

-       analize preliminare pentru deschiderea unei exploatări miniere în Lakhra – Pakistan,

-       participări la şedinţele Comisiei Tehnice a CESCO (European Committee for Solid Fuel).

Ca urmare a prestării serviciilor CDI in domeniu, institutul este recunoscut drept unul din cei mai puternici prestatori de servicii de cercetare –dezvoltare in domeniile minier, mediu si asigurare a stabilitatii terenurilor si sinfrastructurii,  din România. Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare desfăşurată, alături de actiziţiile tehnice moderne din ultimii ani, au condus la următoarele rezultate:

-          peste 12.000 documentaţii tehnice şi ştiinţifice din domeniile minier, geologic, hidrogeologic, geotehnic, mediu, cartografie-topografie, gospodarire ape, constructii civile, industriale si infrastructura, electromecanic, electric, automatizari, informatica – domenii acreditate SR EN ISO 9001

-          peste 150 contracte anuale (media ultimilor 3 ani) in principal pentru activităţi de:

o   cercetare în domeniul protecţiei mediului, a refacerii ecologice a zonelor afectate de activitatea industriala

o   cercetare aplicativa în domeniul cunoaşterii structurii interne a pământului implementata in investigaţiile de creştere a potenţialului de resurse de substanţe minerale utile valorificabile economic si in dezvoltarea unor noi tehnologii de exploatare a substantelor minerale utile, de stabilizare a zonelor cu potential risc geotehnic etc;

o   cercetare-dezvoltare, proiectare si inginerie tehnologica

Pana in prezent, veniturile de exploatare prognozate pe anul in curs sunt acoperite in proportie de cca 90% cu contracte de prestari servicii in activitatea de cercetare-dezvoltare, proiectare si inginerie tehnologica, atribuite prin licitatii publice.

La data actuala S.C. ICSITPML S.A. participa la propuneri de proiecte in cadrul programelor IMPACT , „PNCDI Program 4-Parteneriate in domeniile prioritare” si are pe programul IMPACT tema „Zone de risc geologic, hidrogeologic si hidrologic pentru asezari umane” aprobata, in curs de contractare.

In continuare, răspunzând necesităţilor obiective ale dezvoltării industriei miniere şi energetice,  SC ICSITPML SA se pregăteşte pentru:

·         Dezvoltarea de lucrari de cercetare in domeniul stabilitatii terenurilor si in special a depozitelor reziduale de orice fel;

·         Refacerea siturilor industriale;

·         Strategia de crestere a calitatii mediului afectat de activitati industriale

·         Eliminarea riscului produs de alunecari de teren pentru locuinte, drumuri, cursuri de apa adiacente zonelor de risc ;

·         Refacerea ecologica a suprafetelor afectate de activitatea industriala ;

·         Asigurarea redarii in circuitul productiv agricol/silvic a zonelor deteriorate de activitati industriale

 In judetele Olteniei Gorj, Valcea, Mehedinti se afla unitati industriale care afecteaza factorii de mediu (sol, aer, apa) si reprezinta zone prioritare de interventie in domeniul alunecarilor de teren, inundatiilor, apelor freatice afectate de poluare, reevaluarea siturilor industriale din punct de vedere al protectiei mediului şi refacerea ecologica a siturilor industriale.

Nevoia pe care o acoperă lucrările de cercetare aplicativă se adresează cu prioritate industriei din Regiunea Oltenia. Preocupările noastre privind prezervarea şi protecţia mediului sunt singulare în raport cu activităţile altor organizaţii, în timp ce problematica creată în lungi ani de exploatare, transport şi utilizare a cărbunelui devine tot mai complexă şi cu urmări dintre cele mai dezavantajoase pentru populaţie. Numai dacă ne referim la urmările alunecării haldei de steril de la Berbeşti, judeţ Vâlcea, din 2008, alunecarea haldei Rosiuta-Motru peste drumul national DN67 sau la alunecarea care a afectat intreaga zona Seciuri, jud. Gorj din 2007, apreciem că activitatea noastră de cercetare-dezvoltare se va exinde şi în alte domenii specifice.

 

Strategia ştiinţifică şi economică a S.C. ICSITPML S.A. pe termen mediu şi lung

Pe termen mediu şi lung în strategia institutului se are în vedere în mod deosebit integrarea în activitatea ştiinţifică şi economică a Uniunii Europene în folos naţional prin asocieri cu firme şi institute de prestigiu în domeniul de activitate pe care îl acoperim.

Cele doua directii de baza ale strategiei institutului pe termen mediu si lung sunt:

1.Creşterea numărului de contracte pe teme de cercetare în cadrul P.N.C.D.I si accesarii fondurilor structurale din cadrul POS-CEE

            SC ICSITPML SA Craiova acordă o atenţie deosebită creşterii de contracte de cercetare prin:

-       realizarea de colective interdisciplinare,

-       asocierea în scopul realizării de consorţii de cercetare-proiectare-dezvoltare,

-       identificarea de domenii de cercetare de interes zonal, naţional şi chiar internaţional,

-       participarea la programele de cercetare de interes naţional şi în ultima perioadă la programele de interes european,

-       aplicarea prin activitatea de proiectare-dezvoltare a rezultatelor obţinute în baza cercetărilor efectuate.

2. Dezvoltarea activităţii de colaborare şi parteneriat internaţional în folosul naţional prin:

a. menţinerea relaţiilor de parteneriat şi bună colaborare cu institute de profil din ţară şi străinătate,

b. identificarea de noi parteneri în scopul participării la proiecte finanţate de Uniunea Europeană în vederea realizării unei activităţi constante de proiectare-cercetare,

c. participarea în consorţiu la realizarea unor proiecte de mare anvergură în ţările în care se exploatează şi se extrage cărbune energetic (Turcia, Iran, China, Pakistan)

 

    3.3. Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat:

La data de 14.05.2008, SC. ICSITPML S.A. nu înregistrează datorii la bugetul statului.

 

    4. CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ

                                                                                                                    punctaj

    4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4)

    4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice            -x 30 (vezi anexa 4.1.)

    4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5)       -  x 5 (vezi anexa 4.1.)

    4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6)    -   x 5

 

                                               Total punctaj cap. 4.1: 0

    4.2. Brevete de invenţie*7)

    4.2.1. Număr de brevete:                                        -   x 30

    4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI:  -   x 5

                                            Total punctaj cap. 4.2: 0

 

    4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar.

 

    4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii  37  x 20 (vezi anexa 4.3.1)

                                               Total punctaj cap. 4.3: 740

                                               Total punctaj cap. 4:     740

 

    5. CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ

    5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără cotaţie ISI

    5.1.1. Număr de lucrări   16 x 5 (vezi anexa 5.1.1)

                                               Total punctaj cap. 5.1: 80

 

    5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program

    5.2.1. Număr de comunicări prezentate 17 x 5 (vezi aneza 5.2.)

                                               Total punctaj cap. 5.2: 85

 

    5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar.

    5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri, planuri tehnice noi etc.:     6  x 5 (vezi anexa 5.3.)

 

                                               Total punctaj cap. 5.3:     30

                                               Total punctaj cap. 5:        195

 

    6. PRESTIGIUL PROFESIONAL

    6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute.

    Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea: - x 20

   

 

    6.2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS)

    Număr de prezenţe:                               -   x 10

 

    6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie

    Număr de premii:                                  -   x 20

 

    6.4. Premii naţionale ale Academiei Române

    Număr de premii:                                 -   x 20

 

    6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

    Număr de conducători de doctorat:      -   x 10

 

    6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare:

    Număr de doctori în ştiinţă:  1 x 10

(Gheorghe Ghita).

                                         Total punctaj cap. 6: 10

                                         Total punctaj cap. 4+5+6: 945

 

    7. VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTE DE CERCETARE  în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):

    7.1. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice*9):

    7.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private:

    7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice*10):

7.3.1. numarul si valoarea contractelor de cercetare internationale*: -

7.3.2. PNCDI  (MENER): 4 (2005)                         - 58.630 lei RON

         PNCDI   2  (2008-in curs de contractare):

        Program CIBERAC 2008-2010   1                 -250.000 lei

        Program SIDMCE 2008-2010     1                 -250.000 lei

 

7.3.3. CEEX-

7.3.4. Granturi de cercetare:                                   -

 

    7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private:

    7.5. Alte surse:

              CONVERSMIN Bucuresti  (2006)                           1                     -49.667 lei

               SNLO Tg. Jiu, CE Rovinari, Turceni, Craiova (2007) 5      -686.650 lei

              E-ON Kraftwerke Germania (2007) 1                                  -15.000 Euro

              E-ON Kraftwerke Germania (2008) 1                                  -20.000 Euro

 

 

    7 BIS. VENITURI REALIZATE DIN ACTIVITĂŢI ECONOMICE (SERVICII, MICROPRODUCŢIE):

            7’.1. Contracte servicii asistenta tehnica, consultanta, studii fezabilitate, proiecte tehnice, inginerie tehnologica, proiectare, topo-cadastru etc:

                                                                                                            2005: > 150: >3.400.000 lei

            2006: > 150: >4.200.000 lei

            2007: > 150: >5.140.000 lei

 

    8. RESURSA UMANĂ DE CERCETARE

    (situaţia va fi prezentată pe ani)

    8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă:       2005: 22/2,

                                                                        2006: 22/2,

                                                                        2007: 22/1,

    8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă: -

    8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă: 3/1

    8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: 1/-

    8.1.4. Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: 7/-

    8.1.5. Asistenţi de cercetare: 1

    8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 10

    8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane

    8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului: 1/1 masterand, 4 masteri

    8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea: -

 

    9. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE

    9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare:

 

Nr. crt.

Denumirea laboratorului

Domeniul în care este acreditat

1.

Laboratorul de Analize fizico-mecanice, fizico-chimice

Incercari fizico-mecanice, chimice, geologice pentru minerale, roci, combustibili solizi

 Certificat autoriz. lab.gr.II nr.582/ISC valabil 15.10.2008

2.

Laborator cercetare-dezvoltare

Certificat MC SR EN ISO 9001:2006, nr. 341/2

  valabil 04.09.2009

3

Laborator Cartografie-Topografie

Lucr.spec.in dom.cadastru, geodezie, cartografie cls.III

 

4

Laborator studii impact mediu si bilanturi de mediu

Atestat auditor principal si efectuare bilanturi de mediu in dom: 1,2,5,9,10,11,12

Certificat de atestare cod BM-07-376/27.02.2007 valabil 27.02.2009

Atestat evaluator princ. ptr.elab.studii de evaluare impact asupra mediului

Certificat de atestare cod EIM-07-368/27.02.2007 valabil 27.02.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Sumar din Lista echipamentelor performante achiziţionate/produse în ultimii 10 ani:

 

DENUMIRE MIJLOC FIX

An achizitie

Nr. buc.

Sursa finant.

Etuva Binder

2005

1

proprie

Dinamometru cu element elastic - tip arc inelar

2002

1

proprie

Aparat distilat

2002

1

proprie

Aparat grad indesare

2001

1

proprie

Dinamometru cu element elastic - tip arc inelar

2000

2

proprie

Comparatoare mecanice

2001-2005

20

proprie

Staţie totală LEICA

2005

1

proprie

Aparat Teodolit

2000

2

proprie

Aparat geodezie cu functii multiple RETA

1999

1

proprie

Balanta analitica

2000

1

proprie

Balanta tehnica

2001-2002

2

proprie

Pentium IV

2003- 2007

9

proprie

AMD XP

2003

2

proprie

Imprimanta A4 laser

2004-2005

3

proprie

Scaner A4

2001-2005

4

proprie

Multifunctional A4 laser color

2008

1

proprie

Scaner/Plotter A0

2005

1

proprie

Autoturism Dacia Logan Break

2007

1

proprie

 

 

Certificăm valabilitatea datelor prezentate,

 

Director General

Ing. Victor Stefanescu

 

Şef  Sectie Cercetare, Mediu, Geologie, Geotehnie, Topo

Ing. Liliana Renta


Anexa nr. 4.1

 

Lista lucrărilor şi citărilor (ISI), grupate pe ani


Anexa nr. 4.2

Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani
Anexa 4.3
.

Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani

 

Anexa 4.3.

Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani

Nr.

crt.

Proiect

Contract de cercetare/contract comercial

Beneficiar

Rezultat

  Termen de raportare/predare

(luna)

0

1

2

3

 

Anul 2005

1.

Norme de consum cariera si elaborare norme de consum si consumuri specifice pentru activitatea miniera conform caietului de sarcini 

Contract  nr.87/2004

Beneficiar: SNLO Tg.Jiu

Studiu

Proiect tehnic

 

 

02/2005

2.

Elaborarea hartilor structurale de reabilitare ecologica a zonelor miniere utilizand sistemul geografic de informatii (GIS) – Realizare model experimental pentru elaborarea hartilor ecologice structurale pe zone miniere, cu mine si cariere de carbuni si minereuri, utilizand tehnologia GIS

Contract  cercetare nr.372/26.03.2003

Beneficiar:   – Universitatea Politehnica Bucuresti –program national MENER

Ministerul Industriei si Resurselor

Studiu

Model experimental pentru elaborarea hartilor ecologice structurale pe zone miniere, cu mine si cariere de carbuni si minereuri

 

 

 

 

30.11.2005

 

3

Modificari structurale privind solutiile tehnologice si de tehnica miniera pentru realizarea cerintelor de protectia mediului in zone cu mine si cariere active

- Elaborarea solutiilor cadru pentru sisteme si tehnologii miniere in vederea reducerii impactului negativ asupra mediului inconjurator

Contract  cercetare nr.367/26.09.2003

Beneficiar:   – Universitatea Politehnica Bucuresti – program national MENER

Ministerul Industriei si Resurselor

Studiu

Proiect tehnic

 

 

 

 

30.11.2005

4.

Proiect privind cresterea gradului de securitate si sanatate in activitatea din minele de carbune prin armonizarea normelor specifice, referitoare la extractia carbunelui a sisturilor si nisipurilor bituminoase si a prescriptiilor tehnice anexe la acestea cu normele si standardele europene 

Contract  cercetare nr.369/26.09.2003

Beneficiar:   – Universitatea Politehnica Bucuresti –  program national MENER

Ministerul Industriei si Resurselor

Studiu

Proiect tehnic

 

 

 

 

 

31.10.2005

5.

Valorificarea superioara a carbunilor pentru obtinerea de gaz generator utilizabil in procese industriale. Experimentari de gazeificare. Caracterizare produs; rezultat-gaz reziduu carbunos (colab.OVM-ICCPET Bucuresti)

Contract  cercetare nr.216/04.10.2004

Beneficiar:   – Universitatea Politehnica Bucuresti –  program national MENER

Ministerul Industriei si Resurselor

Studiu tehnologic

 

 

 

 

08.12.2005

6.

Solutii de consolidare si stabilizare a haldelor formate din materiale argiloase cu nivel ridicat de apa

Contract  cercetare nr.368/26.09.2003

Beneficiar:   – Universitatea Beneficiar – Universitatea Politehnica Bucuresti – program national MENER-Ministerul Industriei si Resurselor (bazin Oltenia, Petrosani)

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

 

15.12.2005

7.

Cercetări privind determinarea limitei nivelului hidrostatic inferior în vederea extinderii câmpului minier Zegujani

Contract  nr.38/20.05.2004

Beneficiar:   – SNLO Tg. Jiu, E.M. Mehedinti

Studiu

Proiect tehnic

 

 

31.03.2005

8.

Cercetarea hidrogeologică a acviferului din culcuşul stratelor exploatabile din bazinul minier Berbesti-Valcea, foraje de cercetare hidrogeologică

Contract nr.116/2004

Beneficiar:   – SNLO Tg. Jiu, E.M. Berbesti

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

21.11.2005

9.

Scheme, metode si tehnologii de asecare a orizonturilor acvifere şi detensionarea orizontului acvifer artezian carierele Peşteana Nord si Roşia de Jiu;

Contract nr.59R/S/21.09.2005

Beneficiar:   – SNLO Tg. Jiu, E.M. Rosia

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

30.11.2005

 

10.

Analize de stabilitate pentru determinarea geometriei, soluţiilor de consolidare şi a zonei de siguranţă a haldelor de steril din bazinul Motru

Contract  nr.79/2005

Beneficiar:   – SNLO Tg. Jiu, E.M. Motru

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

15.08.2005

11.

Analize de stabilitate pentru determinarea geometriei optime  a carierelor din bazinul Motru. Solutii de crestere a sigurantei in exploatarea la zi

Contract  nr.79/2005

Beneficiar:   – SNLO Tg. Jiu, E.M. Motru

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

15.08.2005

12.

Analize de stabilitate pentru determinarea geometriei, soluţiilor de consolidare şi a zonei de siguranţă a haldelor de steril din bazinul Berbesti

Contract  nr.99/2005

Beneficiar:   – SNLO Tg. Jiu, E.M. Berbesti

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

31.12.2005

13.

Analize de stabilitate pentru determinarea geometriei optime  a carierelor din bazinul Berbesti. Solutii de crestere a sigurantei in exploatarea la zi

Contract nr.111/2005;174/2005

Beneficiar:   – SNLO Tg. Jiu, E.M. Berbesti

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

31.12.2005

31.08.2006

14.

Analize de stabilitate pentru determinarea geometriei, soluţiilor de consolidare şi a zonei de siguranţă a haldelor de steril din bazinul Rovinari

Contract  nr.191/2005

Beneficiar:   – SNLO Tg. Jiu, E.M. Rovinari

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

 

 

31.12.2005

15.

Analize de stabilitate pentru determinarea geometriei optime  a carierelor din bazinul Rovinari. Solutii de crestere a sigurantei in exploatarea la zi

Contract nr.D698/26.07.2005

Beneficiar:   – SNLO Tg. Jiu, E.M. Rovinari

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

30.11.2005

 

16

Foraje de prospectare pentru identificarea planului de alunecare şi determinarea stabilităţii terenurilor supuse alunecării în perimetrul S.M. Prigoria

Contract nr.240/04.07.2005

Beneficiar:   CEN Craiova S.M. Prigoria

Studiu

Proiect tehnic

 

 

13.10.2005

17.

Lucrari de amenajare si refertilizare a haldelor de steril din bazinul Motru

Contract nr.269/2005

Beneficiar:   – SNLO Tg. Jiu, E.M. Motru

Studiu

Proiect tehnic

 

31.10.2005

18.

Analize de stabilitate si determinarea tehnologiilor de haldare in haldele de steril din bazinul Jilt

Contract nr.96/2005

Beneficiar:   – C.E. Turceni, E.M. Jilt

Studiu

Proiect tehnic

 

30.04.2005

19.

Proiect  cadru pentru exploatarea prin subteran a zăcămintelor de lignit  din Oltenia

Contract  nr.62/2003

Beneficiar:   SNLO Tg. Jiu

Proiect tehnic

30.09.2005

20

Creare/actualizare baze de date si metadate geologice din bazinul minier Oltenia, bazin Motru

– Modelari geologice: elaborare hărţi geologice complexe ( structurale, izopachite, repartitia parametrilor calitativi ) în format digital cu date geologice, hidrogeologice şi geologotehnice

Beneficiar:   SNLO Tg. Jiu-E.M. Motru

Studiu

Harti geologice complexe in format digital

 

21

Creare/actualizare baze de date si metadate geologice din bazinul minier Oltenia, bazin Berbesti

– Modelari geologice: elaborare hărţi geologice complexe ( structurale, izopachite, repartitia parametrilor calitativi ) în format digital cu date geologice, hidrogeologice şi geologotehnice

Contract  nr.80/2004

Beneficiar:   SNLO Tg. Jiu-E.M. Berbesti

Studiu

Harti geologice complexe in format digital

 

 

 

31.01.2005

22

Creare/actualizare baze de date si metadate geologice din bazinul minier Oltenia, bazin Mehedinti

– Modelari geologice: elaborare hărţi geologice complexe ( structurale, izopachite, repartitia parametrilor calitativi ) în format digital cu date geologice, hidrogeologice şi geologotehnice

Contract  nr.116/2004

Beneficiar:   SNLO Tg. Jiu-E.M. Mehedinti

 

Studiu

Harti geologice complexe in format digital

 

 

 

 

 

31.01.2005

 

Anul 2006

23.

Proiect  cadru pentru exploatarea la suprafata a zăcămintelor de lignit  din Oltenia

Contract nr.10S/20.04.2005

Beneficiar:   Ministerul Industriei si Resurselor

Proiect  tehnic

 

 

31.08.2005

24

Creare/actualizare baze de date si metadate geologice din bazinul minier Oltenia , bazin Jilt

Contract nr.63/2003

Beneficiar:   C.E. Turceni-E.M. Jilt

 

Studiu

Modelari geologice:

-     realizare si selectare coloane litologice complete;

-     realizare sectiuni geologice prin zacamant;

-     crearea modelului solid pentru  stratele  de carbune si a rocilor din culcus si acoperis;

-     model de evaluare a  volumului de resurse/rezerve de lignit ;

-      realizare harti cu izolinii (structurale, izopachite, repartitia parametrilor calitativi )

 

 

 

31.10.2005

25

Analize de stabilitate pentru determinarea geometriei, soluţiilor de consolidare şi a zonei de siguranţă a haldelor de steril din bazinul Jilt;

Contract  nr.2308/29.06.2006

Beneficiar:   C.E. Turceni-E.M. Jilt

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

28.02.2007

26

Analize de stabilitate pentru determinarea geometriei optime  a carierelor din bazinul Jilt. Solutii de crestere a sigurantei in exploatarea la zi

Contract nr.1727/17.04.2006

Beneficiar:   C.E. Turceni-E.M. Jilt

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

31.01.2007

27

Retroanaliza si masuri de stabilizare privind alunecarea de teren din localitatea Polata, municipiul Tg. Jiu, judeţul Gorj

Contract  nr.21/02.2006

Beneficiar:   Consiliul local Tg. Jiu

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

31.05.2006

28

Retroanaliza fenomenelor produse în vatra de sat Seciuri şi magistrala de cărbune, cariera Ruget

Contract  nr.95/2006

Beneficiar CEN Craiova S.M. Prigoria

Studiu

 

 

31.07.2006

 

Anul 2007

29

Analize de stabilitate si determinarea tehnologiilor de haldare in haldele de steril din bazinul Motru

Contract  nr.42/2007

Beneficiar:   SNLO Tg. Jiu-E.M. Motru

Studiu

Proiect tehnic

 

 

30.04.2007

30

Analize de stabilitate si determinarea tehnologiilor de haldare in haldele de steril din bazinul Berbesti

Contract nr.C41D/S/04.05.2007

Beneficiar:   SNLO Tg. Jiu-E.M. Berbesti

Studiu

Proiect tehnic

 

 

30.09.2007

31

Sistem integrat de dispecerizare si de productie la carierele Jilt Nord si Jilt Sud

Contract  nr.2517/22.12.2006

Beneficiar:   C.E. Turceni-E.M. Jilt

Proiect tehnic

 

31.12.2007

32

Analize de stabilitate si determinarea tehnologiilor de haldare in haldele de steril din bazinul Rovinari

Contract  nr.D2317/09.11.2004

Beneficiar:   C.E. Rovinari

Studiu

Proiect tehnic

 

 

31.05.2007

33

Lucrari de amenajare si refertilizare a haldelor de steril din bazinul Jilt

Contract  nr.2229/2006

Beneficiar:   C.E. Turceni, E.M. Jilt

Studiu

Proiect tehnic

 

31.01.2007

34

Solutii de refacere ecologica a zonelor adiacente cavernei Socon si redarea in circuitul economic a terenurilor afectate de viiturile de saramura de la Ocnele Mari, judetul Valcea (solutii si tehnologii de consolidare, stabilizare si gospodarire ape)

Contract  nr. 47/2006

Beneficiar:   CONVERSMIN Bucuresti Ministerul Economiei si Comertului

Studiu

Proiect tehnic

 

 

 

30.04.2007

 

35

Studiu de solutii de preluare directa a apelor colectate canal cariera Rosia de Jiu

Contract nr.56/2006

Beneficiar:   SNLO Tg. Jiu, E.M. Rosia

Studiu

 

31.01.2007

 

Anul 2008

36

Analize de stabilitate pentru determinarea geometriei, soluţiilor de consolidare şi a zonei de siguranţă a haldelor de steril din bazinul Ruget;

Contract nr.523/15.11.2007

Beneficiar:   C.E.N. Craiova, S.M. Prigoria

Studiu

Proiect tehnic

 

 

31.05.2008

37

Analize de stabilitate pentru determinarea geometriei optime  a carierelor din bazinul Ruget. Solutii de crestere a sigurantei in exploatarea la zi

Contract  nr.523/15.11.2007

Beneficiar:   C.E.N. Craiova, S.M. Prigoria

 

Studiu

Proiect tehnic

 

 

 

31.05.2008

 

Anexa nr. 5.1

Lista lucrărilor (CNCSIS) grupate pe ani  -

 

 

2006

 

1. Ghita Gh. - Zone de risc geologic pentru asezarile umane,  Revista Minelor nr. 4/2006;

2. Ghita Gh., Bacalu I.  – Zonarea calitativa a stratelor de carbune exploatabile, de varsta   pliocena Oltenia,  Revista Minelor nr. 7/2006;

3. Ghita Gh., - Consolidarea si stabilizarea haldelor exterioare de steril apartinand exploatarilor de carbune detritic din depresiunea Getica, Revista Minelor nr. 7/2006;

 

2007

 

4. Popescu Stefan Viorel, Nueleanu Dan – 40 de ani in slujba mineritului romanesc. Rolul si importanta sa in proiectarea si cercetare – dezvoltare durabila a ramurii miniere de exploatare a lignitului romanesc. Revista Minelor nr. 3/2007

5. Popescu Stefan Viorel, Renta L. – Aspecte specifice care particularizeaza fenomenul geologic de la Seciuri, Gorj. Revista Minelor nr. 3/2007

6. Goreci Gh.- Considerente privind activitatea de proiectare la inchiderea si ecologizarea unitatilor miniere din Oltenia. Revista Minelor nr. 3/2007

7. Stefan Costica-Prezentarea exploatarilor miniere la zi din cadrul E.M.C. Berbesti. Revista Minelor nr. 3/2007

8. Mihai Florea- Prezentarea exploatarilor miniere la zi din cadrul perimetrului minier Motru. Revista Minelor nr. 3/2007

9. Cojocaru C., Predesel S., Stoian A.-Reconstructia ecologica si prevenirea deteriorarii mediului in conditiile incetarii activitatii la cariera Urdari, jud. Gorj. Revista Minelor nr. 3/2007

10. Rosu Adrian-Modernizarea echipamentelor electrice, consecinta directa a dezvoltarii electronicii de putere si a conducerii proceselor cu automate programabile. Revista Minelor nr. 3/2007

11. Smarandache M., Nueleanu D.-Optimizarea exploatarii statiilor si posturilor trafo in cariere. Revista Minelor nr. 3/2007

12. Popescu M., Preda C., Dorneanu A, Nicolaescu I.-Ingrasaminte organo-minerale pe suport de lignit, varianta optima necesara si posibila de utilizare a lignitului. Revista Minelor nr. 3/2007

13. Mihai Florea- Prezentarea perimetrului de dezvoltare-exploatare Cariera Husnicioara Vest. Revista Minelor nr. 3/2007

14. Renta L., Patrascu C.-Fenomene geomecanice si procese specifice de instabilitate existente in halda Bohorelu. Revista Minelor nr. 3/2007

15. Avram O.-Statie trafo 20/6kV de mare putere de tip modular pentru cariera Jilt Sud. Revista Minelor nr. 3/2007

16. Stefan Costica-Depunerea fluidului dens provenit de la CET Govora si implementarea acestuia in tehnologia de ansamblu a haldei interioare a Carierei Panga. Revista Minelor nr. 3/2007

 

 

 


Anexa nr. 5.2                                         

Lista comunicărilor la manifestări internaţionale prezentate, grupate pe ani

 

Nr. crt.

Comunicarea

Conferinta

Autor

 

S.C. - I.C.S.I.T.P.M.L.-S.A. Craiova

 

1

Managementul proiectelor de mediu pentru refacerea si redarea in circuitul economic a perimetrelor afectate de industria miniera

 

Conferinta anuala pe probleme de mediu in Romania

- sectoarele de apa si minerit - editia a 3-a

- in colaborare cu S.U.A.

Constanta, 18 - 19 mai 2006

 

ing. Monica

STAICUS

2

Masuri de protectie a mediului (sol, apa, aer)  in zonele afectate de industria miniera

 

Simpozion international mediu si turism (cu Bulgaria, Ungaria), Craiova, Romania

2006

 

ing. V. POPESCU

ing. L. RENTA

ing. C. PATRASCU

 

3

Amenajarea si redarea in circuitul productiv a terenurilor afectate de activitatea de exploatare la zi in bazinul minier Oltenia

 

Simpozion international mediu si turism (cu Bulgaria, Ungaria), Craiova, Romania

2006

 

ing. Liliana

RENTA

4

Selective reconstruction of the geological layers for the reconstruction and continuity of the hydrological water level in the areas of industrial activities.

 

Simpozion international de colaborari bilaterale

„meeting point Neuland 2008”

Viena - 28 - 30 ianuarie 2008

 

ing. Liliana

RENTA

 

ms. ing. Monica STAICUS

 

 

 

5

The study of the drainage possibilities for the water from the sterile dumps (engineering constructions) for the assurance of the stability conditions in the populated zones in the vicinity of these (roads, houses, villages)

 

6

Underground and surface gasification

 

 

 

 

7

The improving and maintaining in the admitted, by the actual legal issues, limits of the environment quality indicators through the monitoring of the polluted industrial areas with fix and mobile modern equipments

 

Simpozion international de colaborari bilaterale

„meeting point Neuland 2008”

Viena - 28 - 30 ianuarie 2008

 

ing. Liliana

RENTA

 

ms. ing. Monica STAICUS

 

8

Ecological works and returning the affected by the industrial activity areas, in the economical, productive circuit

 

9

Instruments and installations for the protection of the atmosphere and water in the populated zones in the  vicinity of the commercial companies with pollutant activity

 

10

Drilling installations for low and high depth in dry system and hydraulic system for the geological - geotechnical activity

 

11

Clean energies: technologies for environmental protection

 

 

 

 

Anexa nr. 5.3

Lista modele, normative, proceduri, metodologii, reglementari si planuri tehnice noi sau perfectionate realizate in cadrul programelor nationale sau comandate de beneficiar, grupate pe ani,

 

2005

 

 

Nr.

crt.

Proiect

Contract de cercetare/contract comercial

Beneficiar

Rezultat

  Termen de raportare/predare

(luna)

0

1

2

3

 

Anul 2005

1.

Norme de consum si consumuri specifice pentru activitatea miniera

Contract nr.87/2004

Beneficiar:   Ministerul Industriei si Resurselor-SNLO Tg. Jiu

Normative

 

 

02/2005

2.

Proiect  cadru pentru exploatarea prin subteran a zăcămintelor de lignit  din Oltenia

Contract  nr . 62/2003

Beneficiar:   SNLO Tg. Jiu

Proiect cadru

 

09/2005

 

3.

Plan tehnologic de incetare a activitatii si refacerea mediului la exploatari de subteran (mine)

Contract nr. 16S/23.08.2005

Beneficiar:   SNLO Tg. Jiu

Plan tehnologic

 

 

02/2006

4.

Plan tehnologic de incetare a activitatii si refacerea mediului la exploatari la zi (cariere)

Contract nr.16S/23.08.2005

Beneficiar:   SNLO Tg. Jiu

Plan tehnologic

02/2005

5.

Standard de firma carbune brun din bazinul carbonifer Bozovici, utilizat in scopuri energetice

Contract  nr.55/2005

Beneficiar: Microcariera Lighidia, jud.Caras-Severin

Standard

 

 

03/2005

 

Anul 2006

6.

Proiect  cadru pentru exploatarea la suprafata a zăcămintelor de lignit  din Oltenia

Contract nr.63/2003

Beneficiar:   Ministerul Industriei si Resurselor

Proiect cadru

 

 

10/2006

 


ANEXA 2

CRITERII ŞI STANDARDE de evaluare pentru atestare şi acreditare

    ART. 1

    Evaluarea în vederea atestării capacităţii de a desfăşura activitate de cercetare-dezvoltare, precum şi în vederea acreditării unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional se face conform unui set unic de criterii prezentat la art. 3 şi standardelor prevăzute la art. 4.

    ART. 2

    Stabilirea unităţilor de cercetare-dezvoltare ca unităţi atestate sau acreditate se face în funcţie de standardul de performanţă, rezultat ca raportul dintre punctajul obţinut conform criteriilor de performanţă şi:

    a) totalul personalului de cercetare-dezvoltare atestat al unităţilor prevăzute la art. 7 lit. a), b) şi d), art. 8 lit. A a), b), c) şi d), precum şi la art. 8 lit. B a), b) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz,

    b) totalul personalului de cercetare-dezvoltare atestat al unităţilor prevăzute la art. 7 lit. c) şi la art. 8 lit. B c) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cumulat cu numărul cadrelor didactice universitare care desfăşoară activitate de cercetare ştiinţifică dovedită.

    ART. 3

    (1) Criteriile de performanţă ale activităţii de cercetare-dezvoltare se compun din criteriile primare de performanţă, criteriile secundare de performanţă şi din criteriile referitoare la prestigiul profesional.

    (2) Factorii de importanţă aferenţi criteriilor de performanţă precizaţi la alin. (1) sunt prezentaţi în tabelul de mai jos:

________________________________________________________________________________

                Criteriul                                             Factor de

                                                                      importanţă

________________________________________________________________________________

A  REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

________________________________________________________________________________

A1 CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ

________________________________________________________________________________

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate

   cotate ISI*)                                                           30

________________________________________________________________________________

2. Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI                       5

________________________________________________________________________________

3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI                            5

________________________________________________________________________________

4. Brevete de invenţie                                                    30

________________________________________________________________________________

5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate                       5

________________________________________________________________________________

6. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar                                                                                                   20

________________________________________________________________________________

A2 CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ

________________________________________________________________________________

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI                                                 5

________________________________________________________________________________

2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale          5

________________________________________________________________________________

3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar                       5

________________________________________________________________________________

B  PRESTIGIUL PROFESIONAL

________________________________________________________________________________

1. Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale                                              20

________________________________________________________________________________

2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (categoria B în clasificarea CNCSIS)                          10

________________________________________________________________________________

3. Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie                 20

________________________________________________________________________________

4. Premii ale Academiei Române                                            20

________________________________________________________________________________

5. Număr de conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare      10

________________________________________________________________________________

6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare           10

________________________________________________________________________________

    *) Institute for Scientific Information (ISI).

 

    ART. 4

    (1) Sunt atestate unităţile de cercetare-dezvoltare care au acumulat în ultimii 3 ani de activitate un standard de performanţă de cel puţin 10 puncte/persoana definită la art. 2.

    (2) Sunt acreditate ca unităţi şi instituţii componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional unităţile de cercetare-dezvoltare care au acumulat în ultimii 5 ani de activitate un standard de performanţă de cel puţin 80 de puncte/persoana definită la art. 2, dintre care cel puţin 15 puncte/persoană sunt obţinute din criteriile primare de performanţă.

    ART. 5

    Valorile standardelor de performanţă ale activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare pot fi modificate în funcţie de strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi de politicile naţionale în domeniu, prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea organismelor care realizează evaluarea activităţii de cercetare-dezvoltare.

 

------------

    *1) Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetare-dezvoltare nu are personalitate juridică, se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate juridică care o reprezintă (de exemplu, Centrul de ............... din cadrul Universităţii ...............).

    *2) Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, modificările ulterioare.

    *3) Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs.

    *4) Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index].

    *5) Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective. Factorii de impact pot fi accesaţi la www.cimec.org.ar.

    *6) Sunt excluse autocitările.

    *7) Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul brevetului.

    *8) În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro).

    *9) Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro.

    *10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc.); valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.