Convocator AGOA

 

Denumirea entitatii emitente: SC ICSITPML SA Craiova
Sediul social: str. Unirii, nr. 147, cod 200330, judet Dolj
Nr. telefon / fax: 0251.522.979 / 0251.523.835
Cod unic de inregistrare la ORC: RO 3730549
Numar de ordine la Registrul Comertului: J16 / 3261 / 1992
Capital subscris si varsat: 169.580 lei
Numar total de actiuni: 67.832 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. RASDAQ

Evenimente importante de raportat:


Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC ICSITPML SA Craiova pentru data de 27 mai 2011 (28 mai 2011, a doua convocare) ora 12:00 la sediul societatii din Craiova, str. Unirii, nr. 147, cod 200330. Data de referinta: 06.05.2011.

C O N V O C A T O R


Consiliul de Administratie al SC Institutul de Cercetare Stiintifica, Inginerie Tehnologica si Proiectare Mine pe Lignit SA, cu sediul in Craiova, str. Unirii, nr. 147, cod 200330, inmatriculata la ORC Dolj sub nr. J 16/3261/20.10.1992, CUI RO3730549, avand un capital subscris si varsat in suma de 169.580 lei, in conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului nr. 7/2010 de modificare a Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, emis de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR


pentru data de 27.05.2011, ora 12:00, la sediul social al societatii situat in Craiova, strada Unirii, nr. 147, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de catre SC Depozitarul Central SA la sfarsitul perioadei de referinta 06.05.2011, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale, avand propusa urmatoarea : ordine de zi:

  1. 1. Analizarea si aprobarea situatiilor economico-financiare aferente anului 2010 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si Comisiei de Cenzori.
  2. 2. Analizarea si aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta ale directorului general al societatii.
  3. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011. .
  4. 4. Aprobarea in temeiul art. 238 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si a Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006, a datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor (propunere 17.06.2011)..

      Stabilirea datei de 17.06.2011, propusa de C.A. al SC ICSITPML SA Craiova ca data de inregistrare, care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararea AGOA, in conformitate cu prevederile art. 238 alin 1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul nr. 1 / 2006 al CNVM. In cazul in care la data de 27.05.2011, la prima convocare, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevezute de lege si de Actul Constitutiv, a doua AGOA este convocata pentru data de 28.05.2011, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locului de desfasurare. Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: 1. De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite de catre SC ICSITPML SA Craiova in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. 2. De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe odinea de zi a AGOA, solicitarile urmand a fi primite de SC ICSITPML SA Craiova in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii trebuie sa facute in scris, cu respectarea termenelor sus-mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura/secretariatul sediului societatii, la adresa din Craiova, str. Unirii, nr. 147, judet Dolj, in plic inchis, cu mentiunea „Secretariat – pentru AGOA din data de 27.05.2011” fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice). Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la secretariatul societatii cu sediul in Craiova, str. Unirii, nr. 147, judet Dolj pana la data de 26.05.2011, ora 12:00, cu mentiunea „Secretariat – pentru AGOA din data de 27.05.2011”. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunare direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor pe baza de procura speciala. Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarii generala, cu respectarea prevederilor din paragraful anterior. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu. Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 06.05.2011 si de website-ul societatii www.icsitpml.ro sectiunea „Actionariat”. Actionarii care au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentanti / reprezentate prin reprezentantii lor legali care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Accesul actionarilor la adunare este permis pe baza actului de identitate, a procurii speciale, mandatului / imputernicirii, dupa caz. Procurile speciale in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al actionarului (buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse sub sanctiunea pierdeii exercitiului de vot in adunare, la secretariatul societatii SC ICSITPML SA Craiova din Craiova, str. Unirii, nr. 147, judet Dolj, pana la data de 26.05.2011, ora 12:00, in plic cu mentiunea „Secretariat – pentru AGOA din data de 27.05.2011”. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul consolidat al actionarilor eliberat de SC Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la sediul societatii sau de website-ul www.icsitpml.ro incepand cu data de 06.05.2011. In cazul in care unii actionari prefera aceasta modalitate de votare, formularul de vot va fi completata si semnat, insotit de o copie a actului de identitate valabil ala actionarului (buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societatii din Craiova, str. Unirii, nr. 147, judet Dolj, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca primit la secretariatul societatii cel tarziu la data de 26.05.2011, ora 12:00, in plic inchis cu mentiunea „Secretariat – pentru AGOA din data de 27.05.2011”. Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii in termenele indicate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii AGOA. Incepand cu data de 06.05.2011, documentele care urmeaza sa fie prezentate AGOA, alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si proiectul de hotarare se vor afla la dispozitia actionarilor conform prevederilor legale, atat pe website-ul www.icsitpml.ro si la sediul societatii in vederea consultarii acestora. Actionarii pot primi, la cerere, copii ale documentelor. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC ICSITPML SA Craiova din Craiova, str. Unirii, nr. 147, cod 200330, judet Dolj, tel/fax: 0251.522.979 / 0251.523.835, intre orele 9:00 – 16:00, e-mail: icsitpml@rdslink.ro.

 

Presedinte Consiliul de Administratie,
ing. Ştefan Viorel POPESCU
                                                                                                                Reprezentant in relatia cu CNVM / BVB RASDAQ
                                                                                     ing. Rodica Pîrîia